ผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือกนักแสดง “ชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้า มีขึนมีลงมีไหลเวียนเปลียนทิศทาง สุดแลวแตวากระแสน้าจะพัดพาชีวิตคุณไปทาง ไหน”

ครังแรกทีผมไดมีโอกาสทํางานในฐานะผูกํากับการคัดเลือกนักแสดงในกรุงเทพฯ คือภาพยนตรเรือง สาวปาตอง

2557 ในชวงนันผมกําลังคร่าหวอดอยูกับการแสดงละครเวทีและไดรูจักกับนักแสดงไทยหนาใหมมากมาย ผมจึง

เชิญชวนพวกเขาใหมาเขารวมการคัดเลือกนักแสดงดู ปรากฎวาฝมือการแสดงของแตละคนสรางความประทับใจ

และถูกใจผูกํากับ Susanna Salonen เปนอยางมาก และในทีสุดสาวปาตองก็ไปควารางวัลมากมายมาจากเวที

ประกาศรางวัลชือดังของเยอรมันนี

 

ระหวางทีผมกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทดานการกํากับการแสดง ผมไดเรียนรูเกียวกับการคัดเลือกนักแสดง อยางจริงจังและตองคัดตัวนักแสดงเพือมารวมงานแสดงตางๆทีผมเปนผูกํากับเองอยูบอยครัง แตผมก็ไมไดคิดจะ มาเอาดีทางดานนี จนกระทังเมือผมเรียนจบแลว ผมถึงมีโอกาสไดทํางานเปนผูกํากับการคัดเลือกนักแสดงอีกครัง หนึง ครังนีเปนบริษัทโฆษณายักษใหญของแคนาดา BBDO ทีตองการนักแสดงผูหญิงอายุระหวาง 10-16 ป โดย นักแสดงจะตองแสดงออกทางเสียงผานการอานบทกวีภาษาอังกฤษดวยสําเนียงไทยเพือใชเปนเสียงพากยใน ภาพยนตรโฆษณา ถึงแมจะมีเวลาไมมากนักในการคัดเลือกนักแสดง ประกอบกับตารางเวลาการอัดเสียงทีสตูดิโอ มีจํากัด แตผลงานก็ออกมาเปนทีนาพอใจของทุกฝาย

 

เมือไมนานมานี ผมไดรับการติดตอจากบริษัทรองเทาแบรนดดังและใหญทีสุดของเยอรมันนี  Deichmannจางผม ใหเปนผูกํากับการคัดเลือกนักแสดงสําหรับภาพยนตรโฆษณา โดยผมจะไดทํางานรวมกับผูกํากับมือรางวัล

Hauke Hilberg และนีก็เปนอีกครังหนึงทีการคัดเลือกนักแสดงเปนไปอยางราบรืน ทางทีมงานจากเยอรมันนีไม ตองเสียเวลาหานักแสดงสํารอง นักแสดงไมตองมีการรอเรียก เพราะทุกคนตางก็ไดรับการโคชการสอนมาเปน อยางดีและแสดงไดอยางไมมีทีติ  ชือเสียงจากความสําเร็จในครังนีทําใหบริษัท  Sparkling Eye Productions (Singapore) และบริษัท 69 Productions (Thailand) ติดตอใหผมดํารงตําแหนงผูอํานวยการการคัดเลือกนัก แสดงเพือรองรับลูกคาจากประเทศเยอรมันโดยเฉพาะ

 

กอนทีจะทํางานดานการคัดเลือกนักแสดงในกรุงเทพฯอยางจริงจัง ผมเองก็รูจักสนิทสนมกับเอเยนตจัดหานัก แสดงและกับเพือนนักแสดงมากมาย เพราะผมทํางานในวงการบันเทิงไทยมากวาสิบปและมีโอกาสรวมงานกับ บริษัทโปรดัคชันชันนําของประเทศไทยมาเกือบทุกบริษัทแลวดวย ทุกคนทีเคยรวมงานกับผมตางก็รูดีวาผมเปน คนทีทุมเทใหกับงานและมีความเปนมืออาชีพขนาดไหน

 

ในขณะทีบริษัทจัดหานักแสดงตางก็โฆษณาวาพวกเขามีการคัดตัวนักแสดงกอนนําเสนอใหกับลูกคา แตจริงๆแลว บริษัทเหลานีไมไดออกไปคนหานักแสดงตามทีตางๆอยางทีคุณคิด พวกเขาเพียงแคเรียกนักแสดงหนาเดิมๆทีมี ในรายชืออยูแลวใหมาถายทําการคัดตัวนอกสถานที เสมือนวาเปนการคนพบโดยบังเอิญ แตถาคุณกําลังมองหานักแสดงหนาใหม นักแสดงมากความสามารถ นักแสดงทีเหมาะสมกับบทบาททีคุณมีมากที สุดจริงๆ  ผมชวยคุณไดแนนอน ไมวาจะเปนบทไหนผมจะออกไปคนหาคนทีเหมาะสมทีสุดมาใหคุณจนได

 

ถึงตอนนี หากคุณยังลังเลวาควรจะจางผมหรือติดตอใหผมชวยคนหาคัดเลือกตัวแสดงใหคุณดีหรือไม  ลองแวะมา คุยกันไดทีมาสเตอรคลาส สตูดิโอ โรงเรียนศิลปะการแสดงและพืนทีแหงการเรียนรูสรางสรรคใจกลางกรุงเทพฯ ที ผมสรางขึนเพือพัฒนาความรูความสามารถดานการแสดงออกของเด็ก เยาวชนและบุคคลทัวไป เรามีพืนทีสตูดิ โอกวางขวาง สามารถรองรับการคัดเลือกนักแสดงของคุณไดเปนอยางดี

 

โรบิน ชโรเตอร นักแสดงมืออาชีพและผูเชียวชาญดานการคัดเลือกนักแสดง  กรุงเทพฯ

 

อีเมล: robin@masterclass-studio.com

โทรศัพท: 0869488384

ไลน: robinschroeter

เว็บไซต: www.robinschroeter.de / www.masterclass-studio.com

Sign Up for Our New Fundamentals of Acting Online Course

Starting Friday 10th of April 12-3pm. Sign up now and receive 75% discount on your first class! (500 Baht instead of 2,000 Baht)

In the Fundamentals of Acting Online Course you will learn:

1. About yourself and your Acting Tools

2. Find out and develop your potential

3. Become aware of what you truly want in your life and how you can unleash your potential

Click here for more details on the course

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This