โรบิ้น ชโรเตอร์ : นักแสดงหนุ่มมากความสามารถจากเยอรมัน เขาเป็นชาว ต่างชาติคนแรกที่คว้าปริญญาโทด้านศิลปะการแสดงและกำกับการแสดง จากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้สำเร็จ และปัจจุบันนอกจาก จะเป็นผู้กำกับและผู้คัดเลือกนักแสดงแล้ว เขายังทุ่มเทให้กับการเป็นครูสอน การแสดงอย่างจริงจัง

ครูสอนการแสดง

“การเปนครูสอนการแสดงเปนงานทีผมรัก ความสุขของผมคือการไดเห็นนักเรียนทีผมสอนประสบความสําเร็จ  เปนที ยอมรับและไดรับคําชมจากทีมงานและผูกํากับ โดยเฉพาะอยางยิงในชวง 8 ปทีผานมานี นักเรียนของผมสวนใหญจะเปน นักแสดงไทยทีมีโอกาสไดรวมแสดงในภาพยนตรตางประเทศ การโคชพวกเขาจึงเปนงานทีนาตืนเตนและทาทายสําหรับ ผมไมวาจะเปนนักแสดงเด็กหรือผูใหญ เพราะผมตองใชทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมเขามาชวยในการถายทอด ประสบการณและทักษะดานการแสดงใหแกพวกเขา ตัวผมเองก็ยังไดเรียนรูสิงใหมๆและไดประสบการณดีๆจากนักเรียน ของผมอยูเสมอ”

ครูสอนการใชภาษา

“เปนงานทีผมสนุกกับมันมากจริงๆ เริมตังแตปพ.ศ. 2555 ทีผมมีโอกาสไดเปนโคชสอนการใชภาษาใหกับนักแสดงใน ภาพยนตรเยอรมัน งานแรกของผมคือ “ฝาย” จากเรือง “สาวปาตอง” ผมทํางานรวมกับเธอตลอดระยะเวลาสามเดือนกอน การถายทํา และผมก็ภูมิใจมากเมือเธอชนะรางวัลอันทรงเกียรติ Grimme Preis จากการแสดงในครังนัน ภาพยนตร เยอรมันอีกสองเรืองทีผมอยากจะเอยถึงคือ “Schwarzbrot in Pattaya” ทีถายทําในปพ.ศ. 2558-2559  และ “Herr Lenz reist in den Fruehling” ถายทําในปพ.ศ. 2558 ซึงผมมีโอกาสไดทํางานรวมกับ “ลัค” ทีตองแสดงประกบนัก แสดงเยอรมันรุนใหญ Ulrich Tukur”

ครูสอนการแสดงเปนอาชีพทีตองพัฒนาตัวเองอยางไมหยุดยัง

“ตลอดชีวิตของการเปนนักแสดง ผมมีโอกาสไดเรียนรูและฝกฝนเทคนิคการแสดงมาหลากหลายวิธี  และเมือผมผันตัวเอง มาเปนครูสอน ผมจึงสามารถทีจะปรับวิธีการสอนการโคชใหเหมาะสมกับนักแสดงแตละคนได ในฐานะนักแสดงคนหนึง นัน ผมเขาใจดีวาเราทุกคนมีความแตกตางกันไมวาจะเปนทางดานบุคลิกภาพ วิธีการคิด การทําความเขาใจและวิถีชีวิต นักแสดงบางคนแสดงออกโดยใชัภาษาทางกายไดดี บางคนมีจินตนาการทีล้าลึกกวาคนอืน และบางคนตองการทีจะเขาถึง ทฤษฎีโดยละเอียดเสียกอน ดังนันเทคนิคการแสดงทีใชแลวไดผลสําหรับผมอาจจะไมไดผลนักกับนักแสดงบางคน การที จะเปนโคชการแสดงทีดีทีสุดใหไดนัน ผมถึงตองพยายามใฝหาความรู  คิดคนวิธีการสอนและพัฒนาทักษะในการสอนอยู เสมอ เพือใหไดวิธีทีเหมาะสมทีสุดไดผลทีสุดสําหรับนักแสดงแตละคน”

ในฐานะครูสอนการแสดง ผมสนใจทีจะเรียนรูวาคุณเปนคนแบบไหน วิธีไหนทีเหมาะสมและไดผลทีสุดสําหรับคุณ ผมจะ ชวยใหคุณเปนนักแสดงทีดีขึนไดอยางไร และทีสําคัญทีสุดคือคุณจะนําความรูเหลานีไปทําใหชีวิตคุณดีขึนและเปนคนดี คนหนึงของสังคมไดอยางไรบาง เพราะผมเชือวาแมการแสดงจะจบสินลง  แตทุกสิงทุกอยางทีเราไดเรียนรูในการแสดง จะ ยังคงมีผลกระทบตอชีวิตของเราไมมากก็นอย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจมาเรียนกับผม ติดต่อได้ที่

โทรศัพท์: 0869488384

อีเมล: robin@masterclass-studio.com

ไลน์: robinschroeter

MasterClass Studio

6/1 Ladprao Soi 25

Junkasem, Chatuchak

10900 Bangkok

Sign Up for Our New Fundamentals of Acting Online Course

Starting Friday 10th of April 12-3pm. Sign up now and receive 75% discount on your first class! (500 Baht instead of 2,000 Baht)

In the Fundamentals of Acting Online Course you will learn:

1. About yourself and your Acting Tools

2. Find out and develop your potential

3. Become aware of what you truly want in your life and how you can unleash your potential

Click here for more details on the course

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This